Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

IT განვითარება

Quanta Médical და მის ფილიალს, QDATA-ს ჰყავს შესაბამისი გუნდები, რომლებიც უზრუნველყოფენ დიზაინს, განვითარებას, მომსახურებას და პროგრამული გადაწყვეტების შემუშავებას ჯანდაცვის და ხარისხის უზრუნველყოფის სექტორში.
ამ გუნდებში შედიან: ‘ანალიტიკოსი-დეველოპერი’ ინჟინრები და ‘პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის’ ინჟინრები (პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების სპეციალისტები).

Illustration Diagramme

ფუნქციური, ტექნიკური და მარეგულირებელი მოთხოვნების განსაზღვრა

თითოეული პროგრამა იმ საჭიროებების გამოხატულებაა, რომელიც განისაზღვრება პროფესიონალი ექსპერტების მონაწილეობით მომხმარებელთა გამოკითხვის საფუძველზე.
ამ საჭიროებების საფუძველზე დგება ტექნიკური სპეციფიკაციები, რაც მოიცავს:

 • ფუნქციობისა და მონაცემთა წარმოდგენას ბლოკ-სქემების მეშვეობით
 • შესაბამისი მარეგულირებელი მოთხოვნების და დაბრკოლებების აღწერას

ფუნქციობისა და რეგულირების საჭიროებების გამოხატვას უზრუნველყოფს დეველოპერული გუნდი :

 • ტექნიკური პირობების ჩამოყალიბებით გზით, რასაც ტექნიკური მოთხოვნების განსაზღვრა მოსდევს
 • გამოკვეთილი საჭიროებების შესაბამისი ინტერფეისების მოდელის შექმნით და მოწინავე პრაქტიკის და ერგონომიის წესების გათვალისწინებით

კონტროლირებადი და უზრუნველყოფილი განვითარება

ხარისხის უზრუნველყოფის საკუთარ სისტემასა და, ასევე, ISO 9001 და 27001 სტანდარტების გამოყენებაზე დაყრდნობით, ჩვენი გუნდებისთვის სანდოა იმ პროცედურათა ნაკრები, რომელთა საშუალებით განისაზღვრება :

 • პროგრამირების სტანდარტიზება, წერის საერთო წესების მიღების მეშვეობით: დასახელებები, მეთოდები, გლობალიზაცია …
 • წესები, რომლებიც უზრუნველყოფს ტექმომსახურების შესაძლებლობას, დოკუმენტაციის მუდმივად წარმოებას (პროგრამული კოდების, ტექნიკური შეტყობინების) და წაკითხვადობის საკითხების გათვალისწინებას
 • უსაფრთხოების საკითხების ცოდნის მოდალობები, პროგრამული კოდების წერისას: აუთენტიფიკაცია, ავტორობის უარყოფის შეუძლებლობა, კონფიდენციალობა, კეთილსინდისიერება, დაცვა უნებართვო მოდიფიკაციებისგან, ცვლილებების თვალის მიდევნების შესაძლებლობა (კონტროლის კვალი)…
 • პროგრამული კოდის ორგანიზების მოდალობები: გარემოს (DEV, PREPROD, PROD), კლასიფიკაცია, დასახელება, GIT მენეჯმენტი
 • ტესტირების მონაცემების მენეჯმენტი და ანონიმიზაციის პროცესი
 • მოთხოვნების დამუშავება და შესრულებული სამუშაოს მოდალობების მონიტორინგი

ჩვენმა გუნდმა შეძლო სამუშაოს ორგანიზების საუკეთესო მეთოდების შერჩევა IT პროექტებში, ამასთან, პროექტის დროის სათანადოდ გამოყენება :

 • ყოველდღიური მოკლე შეხვედრა: პრობლემების და მათი გადაწყვეტის გზების განსაზღვრის საშუალებას იძლევა. ის ასევე მოქმედებების უკეთ კოორდინირების შესაძლებლობას გვაძლევს.
 • განმეორებადობის გადასინჯვა: გუნდებს საშუალებას აძლევს ადრეულ ეტაპზე განსაზღვრონ ხარვეზები, ხოლო მომხმარებლების მენეჯერებს – დაარეგულირონ მათი საჭიროებები, რათა უზრუნველყონ მათი ადეკვატურობა ბიზნესის საჭიროებებისთვის
 • მართვის მოქნილი მეთოდები: ძირითადად გამოიყენება ტექნიკური მომსახურების ფარგლებში, იმ განაცხადების განსაზღვრით, რომლებიც უნდა დამუშავდეს განმეორებადობის ერთი ციკლის განმავლობაში, შემუშავების ეტაპის და, შემოწმების შემდგომი ეტაპების ჩათვლით: დეველოპერი, პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების სპეციალისტი და შემდეგ, მომხმარებელი პროდუქტის დასრულებამდე
 • პროდუქტი / სამუშაოს სტრუქტურა: პროდუქტების და სამუშაოების დაყოფა, ხარისხის შეფასების გაუმჯობესების მიზნით
Illustration code informatique
Illustration risques

ვალიდაცია რისკის ანალიზის და ოსტატობის მეშვეობით

აპლიკაციის ვალიდაციის პროცესს, რომელსაც იყენებს QUANTA MEDICAL, საფუძლად უდევს პრაგმატული მიდგომა, რომლის ფარგლებშიც კომპლექსურობა და ტესტების მოცულობა შესაბამისობაშია იდენტიფიცირებულ რისკებთან.

 • ვალიდაციის სტრატეგიის განსაზღვრა დამოკიდებულია 3 ფაქტორზე :
  • რამდენად კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს აპლიკაციას
  • რამდენად კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს ფუნქციობებს (რაც ფასდება ბიზნეს მენეჯერის მიერ)
  • ცვლილების ხასიათი (პირველად შემუშავება, პატჩი, ევოლუცია)
 • ვალიდაციის შერჩეული სტრატეგია განხორციელდება დეველოპერების გუნდის მიერ, შემდეგ – პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების ჯგუფის მიერ. ეს მოიცავს შემდეგი რისკების შესაბამისად შერჩეულ ტესტებს :
  • კომპონენტების ტესტირება (ერთეულების ტესტირება);
  • ინტეგრაციის ტესტირება;
  • სტატიკური ტესტირება: კოდის შემოწმება, დოკუმენტაციის კონტროლი;
  • სისტემის ტესტები: ფუნქციონალური და არა-ფუნქციური (სამუშაო მაჩვენებლები, საიმედოობა, მომსახურების შესაძლებლობა…)
  • ტექნიკური მომსახურების ტესტირება: დადასტურება და არა-რეგრესია
 • შემდეგ მომხმარებლის მიერ ვალიდაციას (მიღება-ჩაბარების ტესტებს) საფუძვლად უდევს ვალიდაციის მეთოდოლოგია GAMP 5, რომელიც დაყოფილია რამდენიმე ეტაპად :
  • ინსტალაციის კვალიფიცირება, იმის შესამოწმებლად, რომ ჰოსტინგი აკმაყოფილებს აპლიკაციის მოთხოვნებს
  • ოპერატიული კვალიფიკაცია, ფუნქციონალურ და მარეგულირებელ მოთხოვნებთან შესაბამისობის ვერიფიკაციისთვის
  • სამუშაო მაჩვენებლების კვალიფიცირება, დოკუმენტაციის, ტრენინგის და სისტემის სამუშაო მაჩვენებლების ვერიფიკაციისთვის

გამოყენებული ტექნოლოგიები

Quanta Médical-ს მხარდაჭერა ძირითადად ხდება ვებ ტექნოლოგიებით, მისი აპლიკაციების შექმნით :

 • გარე ინტერფეისი:
  • ინტერაქტიულობა: AngularJS, Jquery
  • გამოსახულებების დამუშავება: DICOM Web Viewer, ShadowBox, ImageMagik
  • რეაგირების უნარი: Boostrap
  • რუკები: Google Map
  • WYSIWYG : TinyMce
  • გრაფიკა: JPGraph
  • კოდების რედაქტორი: Ajax Code Editor
  • უსაფრთხოება: JSEncrypt
 • შიდა ინტერფეისი
  • ჩარჩო: Symfony, YII და CodeIgniter
  • კომპონენტები: FPDF, NodeJs / V8JS, PHPExcel, PHPDocX
  • API : YouSign, MandrillApp, ASPose
  • უსაფრთხოება: HTMLPurifier
 • ვალიდაცია
  • ფუნქციონალური & არა-რეგრესიული: Selenium & Katalon Studio
  • სტატიკური: SonarQube
  • არა-ფუნქციონალური: PHPUnit, JMeter

დეველოპერების გუნდი ვალდებულია რეგულარულად განსაზღვროს ის კომპონენტები ან სისტემები, რომლებიც ახალ მოთხოვნებს შეესაბამება, გააუმჯობესონ არსებული და ასევე უზრუნველყონ აქტივობის განვითარება ან ვალიდაციის მენეჯმენტი.

Technologies Développement Quanta Médical
illustration serveur

SAAS ჰოსტინგი და უზრუნველყოფა

ჩვენი აპლიკაციების ჰოსტინგი ხდება სერტიფიცირებულ ტექნიკურ ინფრასტრუქტურაში ISO 27001 და მისი ვალიდაცია ხდება მეთოდოლოგია GAMP 5-ის შესაბამისად.
კონტროლის ყველა ელემენტი, დასაშვები წუნი, სარეზერვო სიმძლავრეები, მონიტორინგი, უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომობის, უსაფრთხოების, აუთენტურობის და კონფიდენციალობის საუკეთესო პირობებს.

ძირითადი მახასიათებლები :

 • სერვერის კლასტერი Microsoft HYPER-V 2019
 • დისკის ადგილი RAID EMC
 • ფაიერვოლის კლასტერი (IDS – პორტის ფილტრაცია – ნაკადის ანტივირუსი)
 • სიმეტრიული, ძალზე მაღალი სიჩქარის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კავშირი
 • ელექტროენერგიის რეზერვი ბატარეების მეშვეობით
 • ყოველდღიური VEEAM ბექაფი
 • ყოველდღიური ბექაფი მეორე საიტის რეზერვისთვის
 • ბიომეტრყლი BIOVEINE & და დისტანციური განგაშის კონტროლი
 • ბიზნესის უწყვეტობის და ავარიების შემდეგ აღდგენის გეგმა, რომელსაც რეგულარულად უტარდება ტესტირება

  J'accepte de m'inscrire à la liste de diffusion

  J'accepte les conditions d'utilisation ci-dessous

  Inscription à la mailing list

  Condition d'utilisation

  En complétant ce formulaire et en cliquant sur l’icône « Envoyer », vous consentez au traitement de vos données personnelles par la société QUANTA MEDICAL, dans le cadre d’une relation de travails. Conformément à la législation applicable aux données personnelles, nous vous informons que les données vous concernant sont informatisées, qu’elles sont traitées de façon confidentielle et conservées selon une durée adaptée, et que seules les personnes habilitées de notre société peuvent y accéder. Concernant vos droits (accès, rectification…) vous pouvez nous adresser un courrier électronique à donneespersonnelles@quanta-medical.com..

  Fepetra amin'ny fampiasana

  Ny famenoanao ny takelaka sy ny fanindrinao ny bokotra "Alefa", dia manambara ny fanekenao ny fanangonan'ny QUANTA MEDICAL ny angon-drakitrao manokana, hateraky ny fiaraha-miasa. Ny fitahirizana izany dia manaraka ny lalàna mifehy ny angon-drakitra manokana, ny mombamomba anao dia voatahiry ho tsiambaratelo anaty solosaina ary ny mpiasa voatokana amin'izany irery ihany no afaka miditra sy mikirakira ny angon-drakitrao. Ny momba ny zonao (fidirana, fanitsina, ...) dia afaka mandefa mailaka aminay ianao amin'ny donneespersonnelles@quanta-medical.com..

  Quanta View - eCRF Online Control

  გამოყენების პირობები

  ამ ფორმის შევსებით და „გაგზავნა“ ღილაკზე დაჭერით, თქვენ თანხმდებით კომპანიის QUANTA MEDICAL მიერ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავებას სამუშაო ურთიერთობების კონტექსტში. პერსონალური მონაცემების შესაბამისი კანონმდებლობის გათვალისწინებით, უნდა შეგატყობინოთ, რომ თქვენი მონაცემები დამუშავდება ელექტრონულად და კონფიდენციალურად და შეინახება სათანადო ვადით,ამ მონაცემებთან წვდომა ექნება მხოლოდ ჩვენი კომპანიის მიერ უფლებამოსილ პირებს. თქვენი უფლებების თვალსაზრისით (წვდომა, შესწორების შეტანა და ა.შ.), შეგიძლიათ მოგვწეროთ ელ-ფოსტაზე donneespersonnelles@quanta-medical.com.

  Terms of use

  By completing this form and clicking on the “Send” icon, you are consenting to processing of your personal data by the QUANTA MEDICAL Company within the context of work relationships. Pursuant to legislation applicable to personal data, we should inform you that your data will be processed electronically and handled confidentially and stored for an appropriate period of time and that only people approved by our company can access these data. In terms of your rights (access and amendment etc.) you may send us an email to donneespersonnelles@quanta-medical.com.

  Quanta View - eCRF - Controle en saisie